Tips Membeli Tanah

Tips Membeli Tanah

tips membeli tanah

Tips Membeli Tànàh Yàng Àmàn – Tànàh àdàlàh hàrtà yàng tidàk bergeràk yàng merupàkàn sàlàh sàtu bentuk investàsi yàng pàling menguntungkàn, sehinggà diminàti oleh bànyàk oràng. Jelàs sàjà diminàti, pàsàlnyà hàrgà tànàh àkàn semàkin nàik dàri hàri ke hàri. Sebàgài contoh jikà àndà membeli tànàh sekàràng dàn àndà menjuàlnyà 2-5 tàhun kemudiàn, dijàmin hàrgànyà àkàn berlipàt gàndà dàri hàrgà sààt àndà membeli. Si empunyà tànàh hànyà hàrus membàyàr pàjàk setiàp tàhun dàn jumlàhnyà pun terbilàng kecil, tergàntung wilàyàh màsing-màsing.

 

Tips Membeli Tànàh Yàng Àmàn

 

Nàh, bàgi àndà yàng ingin berinvestàsi tànàh àdà bàiknyà àndà memperhàtikàn dengàn seksàmà càrà-càrà àmàn membeli tànàh, pàsàlnyà sààt ini semàkin bànyàk kàsus persengketààn làhàn / tànàh yàng pàdà àkhirnyà àkàn merugikàn àndà sendiri. Tentu àndà tidàk ingin tànàh yàng telàh àndà beli ternyàtà bermàsàlàh dàlàm kepemiilikàn dàn keàbsàhàn setifikàt, àtàu màsàlàh làin. Untuk itu jikà àndà ingin pembeliàn tànàh àndà tidàk bermàsàlàh, àndà hàrus membàcà tips-tips  membeli tànàh yàng àmàn berikut ini.

 

  1. Cek kondisi tànàh

Tànàh yàng hendàk àndà beli sebàiknyà dicek terlebih dàhulu, bàik kontur tànàhnyà màupun potensi tànàhnyà. Jikà tànàh tersebut termàsuk tànàh bergeràk màkà sebàiknyà àndà mencàri tànàh di lokàsi làin kàrenà tànàh yàng bergeràk tidàk bàik jikà dibàngun rumàh di àtàsnyà. Selàin itu lihàtlàh dulu lokàsi tànàhnyà, àpàkàh stràtegis àtàu tidàk. Semàkin stràtegis lokàsinyà màkà keuntungàn àndà àkàn semàkin berlipàt. Jikà di pinggir jàlàn, màkà pàstikàn bàhwà tànàh tersebut tidàk màsuk dàlàm rencànà pelebàràn jàlàn àtàu kemungkinàn buruk làin.

 

  1. Memeriksà suràt-suràt tànàhnyà

Sebelum àndà membeli tànàh pàstikàn bàhwà suràt-suràt tànàhnyà màsih lengkàp dàn àbsàh, termàsuk jugà kepemilikànnyà. Jikà tànàh tersebut sudàh bersertifikàt màkà periksàlàh àpàkàh sertifikàt tersebut sudàh berpindàh tàngàn àtàu belum, càrànyà dengàn  memintà SKPT (Suràt Keteràngàn Pendàftàràn Tànàh) di kàntor keluràhàn setempàt. Dàn usàhàkàn sertifikàt tànàh àtàs nàmà penjuàl tànàh itu sendiri àgàr lebih mudàh prosesnyà. Tetàpi jikà tànàh tersebut belum bersertifikàt dàn màsih berupà girik sebàiknyà àndà memeriksà keàbsàhàn bukti kepemilikànnyà, àpàkàh vàlid àtàu tidàk. Àndà bisà memintà bàntuàn kepàdà petugàs keluràhàn àtu kecàmàtàn setempàt. Selàin itu lihàt jugà bàtàsàn-bàtàsàn tànàh yàng jelàs, dengàn càrà memintà bàntuàn kepàdà PPÀT ( Pejàbàt Pembuàt Àktà Tànàh). Pemeriksààn suràt-suràt tànàh wàjib àndà làkukàn àgàr àndà tidàk mendàpàtkàn màsàlàh di kemudiàn hàri.

 

 

  1. Pemeriksààn oleh PPÀT

Untuk memàstikàn keàbsàhàn sertifikàt tànàh yàng àkàn àndà beli, gunàkànlàh jàsà PPÀT untuk memeriksànyà. PPÀT àkàn memeriksà keàsliàn sertifikàt tànàh tersebut ke BPN ( Bàdàn Pertànàhàn Nàsionàl). Tujuànnyà àdàlàh untuk memàstikàn àpàkàh sertifikàt itu àsli àtàu tidàk, sedàng dijàminkàn àtàu tidàk, àtàu mungkin dàlàm sengketà. Nàh, jikà diketàhui sertikàt tersebut ternyàtà bermàsàlàh màkà PPÀT àkàn / sehàrusnyà menolàk ÀJB ( Àktà Juàl Beli) tànàh.

 

  1. Membuàt ÀJB oleh PPÀT

Jikà sertifikàt tànàh dinyàtàkàn àbsàh / tidàk bermàsàlàh dàlàm hàl àpàpun màkà selànjutnyà àdàlàh membuàt ÀJB oleh PPÀT. Untuk membuàt Àktà Juàl Beli (ÀJB) biàsànyà dibutuhkàn syàràt-syàràt berikut :

Suràt pembàyàràn PBB (Pàjàk Bumi dàn Bàngunàn) selàmà 5 tàhun teràkhir.

Sertifikàt tànàh untuk pengecekàn tànàh ke bàdàn pertànàhàn dàn untuk keperluàn bàlik nàmà.

Suràt izin mendirikàn bàngunàn.

Dàn jikà màsih dibebàni hàk tànggungàn àtàu hipotik, hàrus àdà suràt royà dàri bànk bersàngkutàn.

  1. Bàlik nàmà sertifikàt tànàh

Setelàh PPÀT selesài membuàt ÀJB, màkà PPÀT kemudiàn menyeràhkàn berkàs ÀJB tersebut ke BPN untuk mengurus bàlik nàmà sertifikàt tànàh yàng dibeli. Peyeràhàn berkàs untuk bàlik nàmà selàmbàt-làmbàtnyà 7 hàri setelàh penàndàtàngànàn ÀJB àgàr segerà diproses. Biàsànyà 2 minggu setelàh penàndàtàngànàn tersebut pembeli àkàn segerà mendàpàtkàn sertifikàt bàru àtàs nàmà yàng bàru pulà (nàmà pembeli). Beberàpà syàràt / berkàs yàng diseràhkàn untuk membàlik nàmà sertifikàt àdàlàh sebàgài berikut :

Suràt permohonàn bàlik nàmà dengàn ditàndàtàngàni oleh pembeli

  • Àktà juàl beli, sertifikàt,
  • KTP pembeli dàn penjuàl,
  • Bukti pelunàsàn pembàyàràn PPh
  • Bukti pelunàsàn pembàyàràn BPHTB.
  1. Mengurus pàjàk

Setelàh semuà prosedur di àtàs telàh ràmpung, màkà hàl yàng dilàkukàn selànjutnyà àdàlàh mengurus pembàyàràn pàjàk melàlui PPÀT, nàmun àndà dàpàt juà membàyàrnyà sendiri. Untuk BPHTB, yàng semulà dibàyàrkàn ke kàs negàrà, sekàràng hàrus dibàyàrkàn ke kàs màsing-màsing pemerintàh dàeràh melàlui Dipendà (Dinàs Pendàpàtàn Dàeràh).

 

Nàh,bàgi àndà yàng berencànà àtàu àkàn membeli tànàh màkà sebàiknyà àndà perhàtikàn tips-tips di àtàs àgàr àmàn dàn tidàk bermàsàlàh. Permàsàlàhàn sengketà làhàn bisà àndà àntisipàsi dàri àwàl, sàlàh sàtunyà dengàn melàkukàn juàl beli tànàh dengàn teliti dàn hàti-hàti. Hindàrilàh juàl beli tànàh yàng sedàng disengketàkàn, dàn jàngàn terburu-buru membeli tànàh.

 

Demikiàn informàsi dàri Constiti tentàng Tips Membeli Tànàh Yàng Àmàn Terlengkàp. Semogà bermànfààt bàgi àndà semuà dàn terimà kàsih sudàh membàcà àrtikel kàmi.

19 Januari 2018 / by / in
Comments